Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Veroniky Bečvářové


Sídlo: Hradec E216, 332 11 Hradec
Identifikační číslo: 76577937
DIČ: CZ8659202178
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Stod, č.j. 340607.
(dále jen „Prodávající“)


pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.trops-sport.cz


Kontaktní údaje Prodávajícího:
Kontaktní adresa: trops-sport.cz
Veronika Bečvářová
Hradec E216, 332 11 Hradec
Kontaktní e-mail: info@trops-sport.cz


1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „TROPS SPORT“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.trops-sport.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.
1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se ustanovení těchto obchodních podmínek o ochraně spotřebitele, zejména ustanovení čl. 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.
1.7. Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (viz článek 8.1. a 8.2. těchto obchodních podmínek).


2. Vymezení pojmů
2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.
2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
2.3. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní je sportovní oblečení a vybavení, suvenýry a další zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní. Prodávající nabízí výrobu či úpravu zboží na zakázku. V případě zakázkové výroby není možné odstoupit od smlouvy (podrobněji viz článek 5 těchto obchodních podmínek).


3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3.1. Kupující se může na webovém rozhraní registrovat. Prostřednictvím uživatelského účtu lze objednávat zboží, spravovat objednávky, psát komentáře a provádět další úkony, pokud webové rozhraní takové úkony umožňuje. Uživatelské jméno a heslo volí Kupující sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
3.2. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit déle jak 1 rok neaktivní uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek.
3.3. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
3.4. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
3.5. Kupující provádí objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak), telefonicky na Kontaktním telefonu Prodávajícího, e-mailem na Kontaktním e-mailu Prodávajícího či písemně na Kontaktní adrese Prodávajícího. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, barevnou variantu zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
3.6. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. O obdržení objednávky Prodávajícím budete informováni.
3.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
3.8. Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
3.9. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
3.10. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.
3.11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.
3.12. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
3.13. Kupující může zrušit objednávky dosud Prodávajícím nepotvrzené zasláním emailové zprávy na emailovou adresu Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.


4. Platební a dodací podmínky
4.1. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč) může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu.
4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní:
 v hotovosti při zaslání zboží na dobírku
 v hotovosti při osobním odběru zboží u Prodávajícího na adrese provozovny nebo na výdejním místě společnosti Zásilkovna (https://www.zasilkovna.cz/obcane/vyzvednuti-zasilky)
 bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2900089142/2010 (pro platby z ČR) nebo na účet Prodávajícího č. SK31 8330 0000 0029 0008 9142 (pro platby ze Slovenska) (dále společně jen „účet Prodávajícího“)
 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay
 bezhotovostně platební kartou
Pokyny a případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.
4.3. Platba zboží je možná v českých korunách či v eurech.
4.4. V případě platby v hotovosti při osobním odběru zboží či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
4.5. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby v hotovosti při osobním odběru zboží či platby na dobírku expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při bezhotovostní platbě Prodávající zboží, které je skladem, expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet.
4.6. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.
4.7. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. V případě, že Kupující v objednávce způsob dopravy nezvolí, určuje ho Prodávající.
4.8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.
4.9. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
4.10. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.
4.11. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.
4.12. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.
4.13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím.
5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
5.3. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.
5.4. Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.
5.5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
5.6. Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
5.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
5.8. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.
5.9. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.10. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky.
5.11. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
5.12. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným zbožím.


6. Odpovědnost za vady
6.1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem Prodávajícího.


7. Ochrana osobních údajů
7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00051759.
7.3. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
7.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
7.5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Oba souhlasy mohou být Kupujícím odvolána prostřednictvím zaslání e-mailu na Kontaktním e-mailu Prodávajícího či písemně na Kontaktní adrese Prodávajícího.
7.11. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).
7.12. Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.


8. Závěrečná ustanovení
8.1. Vznikne-li mezi kupujícím, který je spotřebitelem, a prodávajícím spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má kupující, který je spotřebitelem, právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může být uplatněno nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující u prodávajícího poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
8.2. Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které kupující u prodávajícího zakoupil, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, může kupující, který je spotřebitelem, rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
8.4. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.
8.5. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
8.6. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
8.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
8.8. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se může Kupující obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
8.9. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
8.10. Webové rozhraní může využívat službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
8.11. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
8.12. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)
8.13. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11.9.2016.

 

Všeobecné obchodné podmienky

Veronika Bečvářová


Sídlo: Hradec E216, 332 11 Hradec
Identifikačné číslo: 76577937
DIČ: CZ8659202178
zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Stod, č.j. 340607.
(Ďalej len "Predávajúci")


pre predaj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.trops-sport.cz


Kontaktné údaje Predávajúceho:
Kontaktná adresa: trops-sport.cz
veronika Bečvářová
Plzeňská 574
333 01 Stod
Kontaktný e-mail: info@trops-sport.cz
Kontaktný telefón: (+420) 777 819 635

Adresa prevádzky: trops-sport.cz
Plzeňská 574
333 01 Stod


1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení, ďalej len "občiansky zákonník") platia pre nákup v internetovom obchode "TROPS SPORT" prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www. trops-sport.cz (ďalej tiež len "webové rozhranie") prevádzkovanom Predávajúcim.
1.2. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti predávajúceho, Kupujúceho a Užívateľa. Kupujúci zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a že sa s nimi zoznámil. Kúpna zmluva, tj. Obchodné podmienky vrátane objednávky a jej prijatia, budú Kupujúcemu zaslané e-mailom alebo vytlačené poštou bezprostredne po uzavretí kúpnej zmluvy alebo budú priložené k tovaru najneskôr pri dodaní tovaru Kupujúcemu.
1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za "kúpnu zmluvu" sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa Kupujúci a Predávajúci výslovne dohodnú na inom jazyku.
1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.
1.5. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené občianskym zákonníkom, a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
1.6. V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, alebo je právnickou osobou, neuplatnia sa ustanovenia týchto obchodných podmienok o ochrane spotrebiteľa, najmä ustanovenia čl . 5 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
1.7. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (pozri článok 8.1. A 8.2. Týchto obchodných podmienok).


2. Vymedzenie pojmov
2.1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania tovaru. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.
2.2. Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.
2.3. Tovarom predávaným prostredníctvom webového rozhrania je športové oblečenie a vybavenie, suveníry a ďalší tovar bližšie špecifikované vo webovom rozhraní. Predávajúci ponúka výrobu či úpravu tovaru na zákazku. V prípade zákazkovej výroby nie je možné odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie pozri článok 5 týchto obchodných podmienok).

 

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1. Kupujúci sa môže na webovom rozhraní registrovať. Prostredníctvom používateľského účtu možno objednávať tovar, spravovať objednávky, písať komentáre a vykonávať ďalšie úkony, pokiaľ webové rozhranie také úkony umožňuje. Užívateľské meno a heslo volí Kupujúci sám a je povinný zabezpečiť, že sa o nich nedozvie tretej osoby. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu tretími osobami.
3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo bez náhrady zrušiť dlhšie ako 1 rok neaktívne používateľské kontá a ďalej účty, prostredníctvom ktorých dochádza k porušovaniu dobrých mravov, zákona alebo ktorých majitelia sa dopúšťa porušovania týchto obchodných podmienok.
3.3. Webové rozhranie obsahuje zoznam tovaru a informácie o ňom, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane daní, ciel a ďalších poplatkov. Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim Kupujúcemu nedá vzájomne kombinovať, ibaže predávajúci uvedie výslovne inak.
3.4. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku zo strany Predávajúceho (resp. O jeho návrh na uzavretie zmluvy; § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).
3.5. Kupujúci vykonáva objednávanie tovaru prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára alebo inak), telefonicky na Kontaktnom telefónu Predávajúceho, e-mailom na Kontaktnom e-mailu Predávajúceho alebo písomne ​​na Kontaktné adrese Predávajúceho. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, farebnú variantu tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu).
3.6. Pred záväzným odoslaním objednávky je Kupujúcemu oznámená rekapitulácia objednávky, najmä druh a množstvo tovaru, dodacia adresa a konečná cena, a to vrátane nákladov na dodanie (v závislosti od zvoleného spôsobu dodania) a prípadných poplatkov spojených so zvoleným spôsobom platby. V rámci rekapitulácie má Kupujúci posledná možnosť meniť zadané údaje. Záväznú objednávku Kupujúci podá prostredníctvom tlačidla "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke sú Predávajúcim považované za správne. O obdržaní objednávky Predávajúcim budete informovaní.
3.7. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká (tj. Kúpna zmluva je uzavretá) doručením prijatia objednávky (akceptáciou, ďalej len "prijatia objednávky"), ktorá je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu Kupujúceho, a ak by k tomuto nedošlo , tak úhradou celej kúpnej ceny alebo prevzatím objednaného tovaru Kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou potvrdenie o obdržaní objednávky (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.
3.8. Ak má predávajúci pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môže Kupujúceho kontaktovať za účelom jej overenia. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť neoverenú objednávku. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.
3.9. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.
3.10. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke. Nákupná cena je aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby, ktorých výška je uvedená vo webovom rozhraní a bude uvedená v objednávke a v jej prijatí.
3.11. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok .
3.12. Predávajúci upozorní Kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálne. Ak Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
3.13. Kupujúci môže zrušiť objednávky doteraz Predávajúcim nepotvrdené zaslaním emailovej správy na emailovú adresu Predávajúceho. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s Predávajúcim. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy, má predávajúci nárok na náhradu nákladov, ktoré už v súvislosti s kúpnou zmluvou vynaložil.

 

4. Platobné a dodacie podmienky
4.1. V odôvodnených prípadoch (predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 5.000 Sk) môže Predávajúci požadovať zálohu na kúpnu cenu. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním Kupujúcemu.
4.2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených na webovom rozhraní:
 v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku
 v hotovosti pri osobnom odbere tovaru u Predávajúceho na adrese prevádzkarne alebo na výdajnom mieste spoločnosti Zásilkovna (https://www.zasilkovna.cz/obcane/vyzvednuti-zasilky)
 bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho č. 2900089142/2010 (pre platby zo SR) alebo na účet Predávajúceho č. SK31 8330 0000 0029 0008 9142 (pre platby zo Slovenska) (ďalej spoločne len "účet predávajúceho")
 bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay
 bezhotovostne platobnou kartou
Pokyny a prípadné ďalšie platby Kupujúceho v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi úhrady ceny tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní, v objednávke a budú uvedené v prijatí objednávky.
4.3. Platba tovaru je možná v slovenských korunách alebo v eurách.
4.4. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere tovaru či platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.
4.5. Tovar, ktorý je skladom, predávajúci v prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere tovaru či platby na dobierku expeduje spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri bezhotovostnej platbe Predávajúci tovar, ktorý je skladom, expeduje spravidla do 2 pracovných dní od pripísania príslušnej čiastky na svoj účet.
4.6. Tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci expeduje, akonáhle je to možné. O presnom dátume je Kupujúci vopred informovaný.
4.7. Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru bude zvolený Kupujúcim v objednávke a potvrdený Predávajúcim v prijatí objednávky. V prípade, že Kupujúci v objednávke spôsob dopravy nezvolia, určuje ho predávajúci.
4.8. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní, budú uvedené v objednávke Kupujúceho a v prijatí objednávky zo strany Predávajúceho.
4.9. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.
4.10. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru Kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany Predávajúceho ani za odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho.
4.11. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu. Odmietnutie prevziať zásielku z dôvodu poškodeného obalu sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky náležitosti a berie na vedomie, že reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky už nie je možná.
4.12. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme a neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u Predávajúceho za každý deň omeškania vo výške max. 10, - Sk, maximálne však celkom 500, - Sk alebo do výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 500 Sk), ako aj ďalších nákladov, ktoré Predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim vzniknú, a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
4.13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.1. Kupujúci má podľa § 1829 ods. 1 písm. a) občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci v tejto lehote zaslať na Kontaktný adresu Predávajúceho alebo na Kontaktný e-mail Predávajúceho. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy možno využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim.
5.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
5.3. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na Kontaktný adresu, do akejkoľvek prevádzky Predávajúceho alebo do sídla Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotřebené a neznečistené a, ak je to možné, v pôvodnom obale.
5.4. Kupujúci k vrátenému tovaru priloží kópiu dodacieho listu a faktúry, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka či inak ). Vyjadrenie takisto musí obsahovať kontaktnú adresu, telefón a elektronickú adresu Kupujúceho.
5.5. V lehote desiatich dní od vrátenia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.
5.6. Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky prijaté peňažné prostriedky, a to vrátane nákladov na dodanie. Predávajúci peniaze vráti do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to (i) rovnakým spôsobom, akým je od Kupujúceho prijal, alebo (ii) spôsobom, aký Kupujúci požadoval, (iii) pričom ale vždy aj zaslaním na ním oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 10 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), s čím Kupujúci týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.
5.7. Ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
5.8. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodené alebo zničené pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.
5.9. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim hradí Kupujúci, a to aj pokiaľ nemôže byť tovar vrátiť pre svoju povahu poštou.
5.10. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach a ďalej v prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo pokiaľ nemá Kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči Predávajúcemu splatné ku dňu vystavenia objednávky.
5.11. V prípade, že predávajúci odstúpi od zmluvy, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti okamžite informovať. V prípade, že Kupujúci už úplne alebo čiastočne uhradil kúpnu cenu, bude mu prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 3 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi ), a to do 10 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
5.12. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti a Kupujúci tento darček zašle spoločne s vráteným tovarom.

 

6. Zodpovednosť za vady
6.1. Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).
6.2. Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia sa postupuje v súlade s reklamačným poriadkom Predávajúceho.


7. Ochrana osobných údajov
7.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
7.2. Predávajúci prehlasuje, že je platne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00051759.
7.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska a doručovacia a fakturačná adresa, odlišuje ak sa od adresy bydliska, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, prípadne ďalších osobných údajov, ktoré uvedie v objednávke alebo pri registrácii používateľského účtu (ďalej spoločne všetko tiež len ako "osobné údaje"), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
7.4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.
7.5. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho predávajúci neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru Kupujúcemu, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.
7.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
7.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
7.8. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
7.9. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
7.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho. Oba súhlasy môžu byť Kupujúcim odvolaná prostredníctvom zaslania e-mailu na Kontaktnom e-mailu Predávajúceho alebo písomne ​​na Kontaktné adrese Predávajúceho.
7.11. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz/).
7.12. Webové rozhranie môže využívať technické informácie získané pomocou súboru cookies. Užívanie cookies možno zakázať nastavením internetového prehliadača. Ak je využívanie súborov cookies zakázané, nemusí byť webové rozhranie zobrazované v plnej miere. Pomocou súborov cookies nemožno získať žiadne osobné údaje.

 

8. Záverečné ustanovenia
8.1. Ak vznikne medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, a predávajúcim spor zo zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť priamo, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (http://www.coi.cz/ ) na účely mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môže uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď kupujúci u predávajúceho prvýkrát uplatnil právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.
8.2. Pre podanie sťažnosti týkajúce sa tovaru alebo služieb, ktoré kupujúci u predávajúceho zakúpil, a pre vyhľadanie subjektu ARS, môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http: // ec .europa.eu / consumers / odr /.
8.3. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov iných štátov, ktoré poskytujú spotrebiteľovi vyššiu mieru ochrany.
8.4. V prípade, že niektoré ustanovenia obchodných podmienok je neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa svojím zmyslom najviac blížia neplatnému, neúčinnému alebo nepoužitelnému ustanovenia. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomnou formou.
8.5. V otázkach neupravených kúpnou zmluvou (vrátane objednávky a jej prijatia) a obchodnými podmienkami (či prípadne komunikáciou medzi stranami) sa právny vzťah riadi podmienkami uvedenými vo webovom rozhraní. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.
8.6. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke, alebo v rámci komunikácie medzi stranami.
8.7. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.
8.8. Prípadné sťažnosti vybavuje predávajúci prostredníctvom Kontaktného e-mailu, alebo sa môže Kupujúci obracať na v predchádzajúcom odseku vypočítané subjekty. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania ani žiadne takéto dobrovoľne nedodržiava (v zmysle § 1826 ods. 1 písm. E) Občianskeho zákonníka).
8.9. Obsah webových stránok Predávajúceho, všetky na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie) a v súvisiacich tlačených médiách (propagačné letáky, inzercia, atď.), Vrátane softvéru webového rozhrania a týchto obchodných podmienok, je chránený autorským právom Predávajúceho a môže byť chránený ďalšími právami tretích osôb. Obsah nesmie byť Kupujúcim a Užívateľom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou na akýkoľvek účel bez písomného súhlasu Predávajúceho. Predovšetkým je zakázané odplatne alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní. Pri nerešpektovaní tohto zákazu bude predávajúci postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

8.10. Webové rozhranie môže využívať službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými počítača Kupujúceho a Užívateľov webového rozhrania umožňujúce analýzu spôsobu užívania webového rozhrania Kupujúcim a Používateľovi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať týchto informácií na účely vyhodnocovania používania webového rozhrania a vytváranie správ o jeho aktivite, určených pre Predávajúceho a prevádzkovateľa webového rozhrania a pre užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať IP adresu Kupujúceho a Užívateľov s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Kupujúci a Používatelia webového rozhrania môžu odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači, ale v tomto prípade nie je vylúčené, že nebude možné plne využívať všetky funkcie webového rozhrania. Používaním webového rozhrania súhlasí Kupujúci a Používatelia so spracovaním údajov o nich spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.
8.11. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Používateľ a Kupujúci nesmie pri využívaní webového rozhrania používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webového rozhrania a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
8.12. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je uložená a archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám (ustanovenie týchto podmienok a zákona o poskytnutí kúpnej zmluvy a obchodných podmienok Kupujúcemu nie sú týmto akokoľvek dotknuté). Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok poskytne Predávajúci Kupujúcemu na vyžiadanie v textovej podobe (v elektronickej podobe zaslaním emailom)
8.13. V prípade otázky k obchodným podmienkam a kúpnej zmluve poskytne Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne všetky potrebné informácie.


Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 11.9.2016.